بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله

نویسندگان

چکیده

این مقاله پژوهشی پیمایشی به دنبال تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی با مشارکت مالکان در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری انجام شده است.جامعه آماری کلیه مالکان املاک بافت های فرسوده در شهر مشهد بوده است که از میان آن ها 400 نفربه روش نمونه گیری خوشه ای  از 4 محله که به تصادف انتخاب شده اند مورد سنجش قرار گرفته اند.در این پژوهش سرمایه اجتماعی در 4بعد اعتماد ، همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و حساسیت نسبت به سرنوشت کشور و مشارکت در نوسازی در 3 بعد مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت ، مشارکت در تامین منابع مالی و مشارکت در تامین نیروی انسانی دسته بندی و پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی گردید.نتایج نشان داد هرچه اعتماد اجتماعی افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد(spearman"s rho=0/304 , sig=0).هرچه مشارکت اجتماعی افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد(spearman"s rho=0/248 , sig=0).هرچه همبستگی اجتماعی افزایش می یابد مشارکت افزایش می یابد(spearman"s rho=0/232 , sig=0).هرچه حساسیت نسبت به سرنوشت کشور افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد(spearman"s rho=0/347 , sig=0)هرچه سرمایه اجتماعی افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد(spearman"s rho=0/347 , sig=0).هرچه تحصیلات مالکان افزایش می یابد مشارکت مالکان و ساکنان برای نوسازی بافت فرسوده افزایش می یابد. (spearman"s rho=0/224 , sig=0).در  پایان، دادن تضمین های لازم برای مشارکت ، اطلاع رسانی تاسیس دفاتر نوسازی محله با محوریت مردم پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Social Capital on Owners` Participation in the Renovation and Revitalization of Urban Deteriorated Fabrics

نویسندگان [English]

  • Saeid Saleh
  • Ahmad Fouladian
  • Gholamreza Khadivi
  • Mostafa Mehranfar