مورد کاوی مشارکت تقاضا محوربامردم وبرنامه ریزی شده ( مشارکت محله) در نوسازی بافتهای فرسوده شهری – نمونه منطقه طبرسی مشهد

نویسنده

چکیده

 این مقاله نتیجه 2 سال فعالیت علمی – اجرایی در قالب اقدام پژوهی در بافت منطقه طبرسی مشهد می باشد (11 هکتار) جامعه آماری این پژوهش را جمعیتی 40 هزار نفره تشکیل می دهند که در قلب 700 پلاک مسکونی-اقامتی و تجاری در این  بافت مشغول به کار و زندگی می باشند ابزار گرداوری دافته های این پژوهش را دو پرسشنامه کافه تریا و مشاهدات و مصاحبه های استاندارد تشکیل می دهد یافته ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و مقایسه ای و نیز تکنیک swot و با استفاده از روش پنال (مطالعات طولی) مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفته اند لذا در این مطالعه ابتدا با انجام اولین مطالعه اجتماعی وضعیت موجود منطقه در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی شناسایی شد سپس با رویکرد اجتماع محور ، بر اساس نتیجه مطالعه انجام شده و با روش " شارت" مجموعه اقداماتی در بعد حقوقی ، اقتصادی ، فنی و شهر سازی و اجتماعی طراحی و به انجام رسید. پس از 5/1 سال فعالیت ، مجموعه اقدامات انجام شده مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت (مطالعه اجتماعی دوم) و براین اساس شیوه "مشارکت محله" طراحی گردید. مجموعه مطالعات و اقدامات انجام شده در این منطقه نشان داد مردم ساکن و مالک ظرفیت و توان خوبی در مشارکت بافت منطقه خود دارند در صورتیکه اطلاع رسانی کافی و موثر و نیز اطمینان  به دست اندر کاران پیدا نمایند به گونه ای که میزان مشارکت ایشان از 25 درصد به بیش از 85 درصد افزایش نشان داد و چنانچه با ادامه  این روند مشارکت مردم به مرحله 100 درصد برسد ، در یک منطقه 11 هکتاری 900 میلیارد تومان سرمایه مردم در خدمت توسعه و نوسازی شهری قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case study of Planned and Demand-Driven Participation in the Renewal of Urban Deteriorated Fabrics (case study: Tabarsi Region, Mashhad)

نویسنده [English]

  • Seyyed Javad Hoseini