بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی ؟!

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Historic Texture, Conservation, Restoration, Rehabilitation or Renovation?

نویسنده [English]

  • علی رضا ابلقی