آینده توسعه شهری برنامه ریزی شده در جهان سوم: جهت گیری های نو


عنوان مقاله [English]

آینده توسعه شهری برنامه ریزی شده در جهان سوم: جهت گیری های نو

نویسندگان [English]

  • Charles L Choguill
  • شهرزاد مهدوی (مترجم)