ابزارهای حقوقی و قانونی موثر بر برون فکنی جمعیت و بروز حاشیه نشینی در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور


عنوان مقاله [English]

ابزارهای حقوقی و قانونی موثر بر برون فکنی جمعیت و بروز حاشیه نشینی در برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور

نویسنده [English]

  • حمیده امکچی