آموزه ها و برنامه های بازسازی پس از زلزله ترتیبات سازمانی - ساختارهای مهم


عنوان مقاله [English]

آموزه ها و برنامه های بازسازی پس از زلزله ترتیبات سازمانی - ساختارهای مهم

نویسنده [English]

  • مجید روستا سکه روانی (ترجمه و اقتباس)