چالش سنت و نوگرایی در بازارهای سنتی شهرها موردپژوهی: بازار سنتی شهر زنجان


عنوان مقاله [English]

چالش سنت و نوگرایی در بازارهای سنتی شهرها موردپژوهی: بازار سنتی شهر زنجان

نویسندگان [English]

  • ابوالفضل مشکینی
  • علیرضا محمدی