اصول دستیابی به پایداری در شهرها در مطابقت با فرهنگ شهرسازی بومی ایران


عنوان مقاله [English]

Approaching Principles of Sustainability in Cities according to Iranian Vernacular Urban Culture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehdizadeh Seraj Mehdizadeh Seraj
  • Fatimah Nasabi
  • Sayyed Baqher Hossayni