بررسی تطبیقی دیدگاه توسعه پایدار در مقایسه با کارکردگرایی و تاثیر آن بر تدوین معیارهای برنامه ریزی کاربری زمین


عنوان مقاله [English]

Parallel Deliberation of Sustainable Development in Contrast with Functionality and its affect on Editing of Planning Parameters in Land in use

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Edalati Ranjbar
  • Raziyeh Rezazadeh