مطالعات ارتقاء و توانمندسازی یافت های فقیرنشین شهری، فرصتی برای تجدید حیات الگوهای مرسوم شهرسازی در ایران


عنوان مقاله [English]

Enabling and empowerment studies in poor neighborhoods, a chance for renaissance in urban patterns in Iran

نویسنده [English]

  • Bijan Kalhornia