شناسایی و گونه شناسی محلات فرودست و فقیرنشین شهری با استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مطالعه موردی شهر قزوین


عنوان مقاله [English]

Recognition & Typlology of the poor Neighborhoods by using the decision support System, Case Of Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian
  • Mohammadreza Sardari