دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1380، صفحه 1-152 (تجربه های ایرانی مرمت شهری) 
طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه

صفحه 68-79

شیوا اسدالهی؛ سید محسن حبیبی (مشاور طرح)


شماره‌های پیشین نشریه

زمین لرزه تهدیدها، چالشها، راهبردها
زمین لرزه تهدیدها، چالش ها، راهبردها
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
مرمت
مرمت
اسکان غیر رسمی
اسکان غیر رسمی
طراحی شهری در جهان امروز
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری