دوره و شماره: دوره 1، شماره 6 و 7، خرداد 1381، صفحه 1-167 (طراحی شهری در جهان امروز) 
طراحی شهری و تجدید حیات شهری

صفحه 18-35

ماریون رابرتز؛ بهرام معلمی (مترجم)


درباره شهر

صفحه 36-47

دورین مسی؛ بهرام معلمی (مترجم)


آنچه طراحان شهری باید بدانند

صفحه 48-71

آن ورنز مودون؛ بهرام معلمی (مترجم)


بافت سکونتگاه: بررسی یک محله در داکا

صفحه 118-131

قاضی عزیزالمولا؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


شهرهای ساحل غربی آمریکا

صفحه 132-141

جان پونتر؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


شماره‌های پیشین نشریه

زمین لرزه تهدیدها، چالشها، راهبردها
زمین لرزه تهدیدها، چالش ها، راهبردها
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
مرمت
مرمت
اسکان غیر رسمی
اسکان غیر رسمی
طراحی شهری در جهان امروز
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری