دوره و شماره: دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 1-172 (مرمت) 
ارزش گذاری به منظور حفاظت

صفحه 17-25

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


مدیریت محوطه های میراث جهانی

صفحه 135-143

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


شماره‌های پیشین نشریه

زمین لرزه تهدیدها، چالشها، راهبردها
زمین لرزه تهدیدها، چالش ها، راهبردها
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
اقتصاد عمران و بهسازی شهری
مرمت
مرمت
اسکان غیر رسمی
اسکان غیر رسمی
طراحی شهری در جهان امروز
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های ایرانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری
تجربه های جهانی مرمت شهری