دوره و شماره: دوره 3، شماره 35 و 36، مهر 1390، صفحه 1-170 (ویژه نامه اجلاس آسیا – اقیانوسیه)