دوره و شماره: دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 1-172 
تحلیلی پیرامون باز زنده سازی مراکز شهری

صفحه 23-35

فرخنده جوهری؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد رضا مثنوی